Betreft:      Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven
Datum:      dinsdag 14 maart 2023
Plaats:       Gebouw De Rotonde, Zuidhoef 138

Inloop     : 19.30 uur
Aanvang : 20:00 uur

1. Opening en mededelingen

2. Notulen ALV 2022

3. Algemeen jaarverslag 2022

4. Financieel jaarverslag 2022

5. Begroting 2023

6. Contributie 2024

7. (Her)verkiezing kascontrolecommissie

8. Jaarprogramma 2023:
•       Aanpassen en Controleren Statuten en Huishoudelijk Regelement
•       Werkgroepen

9. Rondvraag

10. Sluiting