Downloadbare versie:

Agenda

Jaarverslag

Algemeen

Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van onze mooie Hoevebuurt: de groenste buurt van Gouda! Een aantal actieve leden leveren in verschillende werkgroepen door het organiseren van uiteenlopende acties en activiteiten jaar in jaar uit een belangrijke en cruciale bijdrage die het woon- en leefklimaat in onze mooie buurt bevorderen .  Zonder deze actieve vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht.  We zijn ze dan ook oprecht dankbaar voor hun inzet.  De leden van het bestuur zijn verbonden met de diverse werkgroepen en het bestuur faciliteert de werkgroepen waar nodig.  Budgettair moeten de werkgroepen het doen met de tijdens de ALV vastgestelde (deel)begroting(en).

Daarnaast vertegenwoordigt  het bestuur onze vereniging naar buiten in contacten met diverse instanties, zoals gemeente, politie, Cyclus, Promen, scholen , maatschappelijke organisatie en , voor zover relevant en op verzoek, ook naar (lokale politieke) fracties en het college.

Leden

De vereniging telde medio maart 2018 328 leden. Op een huizenbestand van 428 is daarmee nog steeds 77% van de huiseigenaren betalend lid van onze vereniging.

Bestuur

De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2017 was als volgt: Martijn Prang (voorzitter, werkgroep leefomgeving, werkgroep onderhoud), Peter van Gameren (vice-voorzitter, werkgroep jeugd, werkgroep lustrum), Jaap van Rotterdam (penningmeester), Bas Bakker (secretaris, ledenadministratie, contactpersonen).

Martijn Prang, Jaap van Rotterdam en Bas Bakker hebben aangegeven hun bestuursfunctie tijdens de ALV van 2019 te zullen beëindigen. Via website, Facebook en mededelingenborden is al meerdere keren een beroep gedaan op de achterban om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. De eerlijkheid gebiedt te duiden dat zich nog niemand heeft aangemeld als kandidaat. We hebben nog even tijd, maar als niemand zich beschikbaar stelt, zullen we een oplossing moeten zoeken. Zonder bestuur kan de vereniging niet verder!

Verderop in dit jaarverslag vindt u de functieomschrijving van bestuurslid.

Contactpersonen, commissie-  en werkgroepleden

Waar het bestuur de coördinatie en continuïteit van alle activiteiten op hoofdlijnen bewaakt, worden de activiteiten zelf door een grotere groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. De contactpersonen  onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en begroeten nieuwe bewoners. Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. In 2017 waren dat de volgende werkgroepen:

  • Werkgroep Jeugd
  • Werkgroep Leefomgeving/ duurzaamheid
  • Werkgroep Onderhoud
  • Werkgroep Lustrumfeest

Werkgroep Jeugd

De werkgroep Jeugd is sinds jaar en dag de meest zichtbare en meest  actieve werkgroep.  Ook in 2017 zijn leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd: activiteiten rond Koningsdag, Midzomerfeest, Sint Maarten, vossenjacht  en Sinterklaas.

Werkgroep Leefomgeving / duurzaamheid
Informatieavonden Hoevenbuurt

In samenwerking met gemeente, duurzaam bouwloket en ODMH hebben we verschillende informatieavonden georganiseerd. Hier zijn onder andere zaken aan bod gekomen als duurzaam verbouwen, energie besparen, energie opwekken en subsidies. Ook kreeg iedereen de mogelijkheid om gratis een energie coach thuis te ontvangen. Deze energie coach brengt het verbruik in kaart en geeft aan waar er verduurzaamd kan worden.

Zonnepanelenavond

Er is een losse informatiemarkt geweest dat volledig in het teken stond van zonnepanelen. Er werden korte presentaties gehouden en er waren stands aanwezig met allerlei informatie over zonnepanelen, omvormers, kabels, montagesystemen, service en onderhoudscontracten. Speciaal voor deze avond zijn er 3 verschillende collectieve aanbiedingen geweest om zonnepanelen te laten installeren.

Werkgroep gierzwaluwen
Na oprichting van de werkgroep gierzwaluwen in 2016 zijn er inmiddels grote stappen gezet. De noordgevels voor de nestkasten zijn geïnventariseerd, de nestkasten zijn geleverd en het grootste deel hangt. De resterende nestkasten kunnen alleen met behulp van een hoogwerker geplaatst worden. Wanneer iemand in de Hoeven een hoogwerker kan regelen via zijn netwerk, dan vernemen we dat graag!

Buurttuinen
In 2017 zijn de twee buurttuinen in de buurt gehandhaafd.  De buurttuin aan de Ida Hoeve blijkt helaas het meest kwetsbaar te zijn voor af en toe wat vandalisme. De buurttuinen zijn nog steeds een fijne plek om elkaar te ontmoeten en lekker buiten bezig te zijn. Zin om mee te doen? Spreek de buurtgenoten gerust aan als ze bezig zijn. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.
In de buurttuin bij ’t  Groene Eiland staat sinds 2017 een mooie kas en heeft de tuin een goede opknapbeurt gehad. Daarbij is ook de omheining in eerste kwartaal 2018 vernieuwd. De enthousiaste buurtbewoners hebben zelf een deel van de wilgen geknot en hiermee de omheining vernieuwd.

De buurttuin aan de Ida Hoeve word momenteel opgeknapt. De uitstraling van deze buurttuin is meer natuurlijk en organisch en meer gericht op kruiden en plukfruit.

Grasveld groene eiland

De voorbereidingen voor het lustrumfeest 2018 zijn in volle gang. De lustrumcommissie wil dit jaar graag gebruik maken van de ruimte op ’t Groene Eiland, alleen ligt de grasmat er niet bepaald strak bij. Het voldoet allemaal weliswaar aan de criteria die passen bij de functie van openbare ruimte, maar even lekker rennen, sporten of spelen wordt al snel gevaarlijk. Reden genoeg om vanuit de werkgroep, met dank aan de ondersteuning van Debby (HH) het initiatief te nemen om richting gemeente draagvlak aan te tonen voor een intensiever gebruik van het grasveld als dit zou worden geëgaliseerd. Met succes! Dankzij veel reacties op de website en facebookpagina is de gemeente bereid gevonden om nog dit voorjaar te starten met de werkzaamheden. Vriendelijk verzoek aan alle passanten om een oogje in het zeil te houden als de nieuwe grasmat in april wordt ingezaaid. Dat is een kwetsbare periode en we zitten er allemaal niet op te wachten dat er dan onnodige schade wordt veroorzaakt.

Poortverlichting
In 2018 is overeenstemming bereikt met de gemeente Gouda over een format om een collectieve subsidieaanvraag in te dienen bij de gemeente Gouda. Wil je in de eigen poort dus samen met de andere bewoners poortverlichting realiseren? Pak het op en maak gebruik van het format. Er staat een voorbeeldbestand (geënt op de poort CH/EH) op de website.

Knotten wilgen

Eind 2017 heeft de gemeente toestemming gegeven om de knotwilgen in de omgeving van beide buurttuinen zelf te mogen knotten. De knotwilgen waar we zelf niet bij konden worden later door Promen alsnog geknot. Het gehakselde hout in inmiddels begin 2018 hergebruikt in de eigen buurt.

Bloembollen poten

Is het u ook opgevallen dat we dit voorjaar veel meer kleur in de buurt hebben? Eind vorig jaar zijn maar liefst ruim 600  bloembollen (botanische iris, fritillaria Meleagris, Allium Purple Sensation en Scilla Siberica) de grond in gegaan, waar we vanaf nu tot in lengte van jaren van kunnen gaan genieten. Met dank aan Sonja (GH) voor de organisatie.

Tot slot

Beste buurtgenoten. Als we denken in kansen, dan liggen deze voor onze mooie buurt nog steeds voor het oprapen. Zo draait de hele duurzaamheidsdiscussie op volle toeren en komen links en rechts steeds meer initiatieven tot wasdom. De gemeente Gouda is vorig jaar aangesloten bij de operatie steenbreek (www.operatiesteenbreek.nl/gouda/)

Een goed landelijk initiatief dat, als we de waterballetten na een stevige hoosbui in onze buurt aanschouwen, best ondersteunt mag worden. Dicht betegelde voor- en/of achtertuin? Overweeg zelf eens wat je eigen bijdrage kan zijn aan dit stukje klimaatbeheersing. Samen maken we het verschil. Heb je affiniteit met het thema en wil je er echt actief mee aan de slag in onze mooie buurt? Stuur dan een e-mail naar leefomgeving@twaalfhoeven.nl

Werkgroep Onderhoud

De werkgroep Onderhoud is in het najaar van 2015 opgericht. De werkgroep Onderhoud stelt zich ten doel de belangen van de leden van de vereniging in relatie tot het onderhoud van de woningen extern te behartigen. Tegelijkertijd blijft de werkgroep een signalerende en adviserende rol vervullen naar het bestuur en leden(vergadering). Dakpannen en vloer-, spouw en dakisolatie zijn uit de enquête die in 2015 is gehouden de meest prangende zaken waarover leden informatie willen of in willen investeren. Ondertussen in d.m.v. de verschillende informatieavonden hierin ruimschoots voorzien.

Ook op de email weten de buurtbewoners de werkgroep onderhoud te vinden. Er zijn verschillende vragen binnen gekomen, uiteenlopend van schadeherstel aan de bekende Flevo vloeren tot het onderhoud van de carports met de daarbij lopende erfgrenzen. Ook wordt er vaak gevraagd naar ervaringen met bepaalde aannemers of juist aanbevelingen van bepaalde aannemers bij klussen in en om het huis. Ondanks onze adviserende rol kunnen wij geen aanbevelingen doen van bepaalde aannemers.

Werkgroep Lustrum

In 2018 bestaat de bewonersvereniging 12Hoeven 40 jaar! Dat heeft de vereniging doen besluiten het 8e Lustrum groots te vieren. Het thema voor dit Lustrum is….. de Seventies! Terug komen de wijde pijpen en fleurige blouses en grote haardossen. 40 jaar! Een hele mijlpaal voor onze vereniging.

De insteek is om het Lustrum te vieren met álle bewoners van onze wijk; jong én oud. De feesttent zal de centrale ontmoetingsplek worden waar bewoners met elkaar in contact kunnen komen. De bedoeling is ook om hier gezamenlijk te eten in de avond. Na het eten kan met elkaar een borreltje gedronken worden en een dansje gewaagd .

Voor de rest van de dag zal de tent de uitvalsbasis zijn van waaruit naar verschillende plekken in onze wijk getrokken kan worden voor een zeer divers aanbod aan activiteiten. Zonder al te veel te willen weggeven is de bedoeling om achteraan bij de sloot naast de jeu de boules baan en buurttuin een hoek in te richten gericht op de volwassen en senioren bewoners van onze wijk. De bedoeling is de activiteiten gepaard te laten gaan met een markt in bijpassend thema.

Als het allemaal lukt met de renovatie van het groene eiland zullen hier overdag diverse sport en spel activiteiten gedaan kunnen worden door zowel jong als oud. De speeltuin achter de Deborah Hoeve en het veld bij de Ida Hoeve zullen met name voor jeugdactiviteiten ingezet worden.

Zoals u begrijpt moet hier heel wat voor geregeld worden. Subsidie moet aangevraagd worden, budget verantwoord. De vergunning moet aangevraagd worden. Voor de tent, podium, geluid en attributen moeten offertes aangevraagd worden. Vrijwilligers moeten gevonden worden. Al dat werk vindt buiten het zicht van de meeste bewoners plaats en is inmiddels al in volle gang. Wij als Lustrum Commissie hopen ieder geval samen met u deze zomer een mooi feestje te bouwen. Met jong én oud. Wanneer precies? Houd de brievenbus in de gaten voor de ‘save the date’ poster.

Ook ons Lustrum draait volledig op de vrijwillige bijdragen van buurtbewoners. Wij zoeken nog activiteiten begeleiders en EHBO’ers die gedurende een deel van de dag kunnen assisteren. Opgeven kan via een email naar: vice-voorzitter@twaalfhoeven.nl

Overige initiatieven

WhatsApp-groep 12Hoeven Waakzaamheid

In maart 2018 waren 122 buurtbewoners actief in deze app. Er kunnen zich maximaal 256 deelnemers aansluiten.  Het aantal meldingen  is beperkt en het corrigerend vermogen binnen de groep is aanwezig.  Toch leidt dit er helaas soms toe dat mensen  om verschillende of onduidelijke redenen afhaken.

De beheerders van de waakzaamheid Whats-App groep staan sinds maart 2017 in direct contact met de politie Gouda. Via de politie krijgen we veel informatie en meldingen toegespeeld van actuele zaken, waarbij de politie onze hulp kan gebruiken. Deze meldingen worden direct gedeeld in de Whats-App groep.

Informatiekasten

De informatiekasten vormen nog steeds een welkome aanvulling voor het buurtnieuws. Het beheer er van vraagt op zichzelf niet heel veel tijd, maar samen met de redactionele werkzaamheden voor bulletin, jaarverslag en themagerichte informatie leidt het er toe dat het beheer van de informatie soms wat onder druk komt te staan.

 Kerstgroet

In december hebben we bij Negenhoeven en Driehoeven weer een (verlichte) kerstboom geplaatst en is bij de Negenhoeven een banner met de kerstgroet van de vereniging opgehangen.

Buurtcadeau Oranje Fonds

In 2016 is de Jeu de Boulesbaan naast de buurttuin EH / GH gerealiseerd. Daarmee is onze buurt een mooie voorziening rijker. Ook zijn met dit geld zowel bij de speelplaats DH als in de buurttuin EH extra picknicktafels aangeschaft.

De aanschaf van bloembollen ter verfraaiing van de wijk heeft in 2017 plaats gevonden. Sonja van Alsemgeest heeft samen met een aantal buurtbewoners ervoor gezorgd dat een 650 bollen geplant zijn. Onze dank daarvoor!

Als laatste staat de tafeltennistafel nog op het programma. Inmiddels is besloten dat deze geplaatst zal moeten worden in de groenstrook tussen de Geertruida Hoeve en de Ida Hoeve, naast de Negenhoeven. Hiervoor zal in het voorjaar van 2018 een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Als deze akkoord is en er geen bezwaren zijn, zal de tafeltennistafel nog voor de zomer zijn plaats hebben ingenomen. We hebben gekozen voor een onderhoudsvrije tafel met een betonnen bodemplaat eronder. Zodat er geen onderhoud nodig is en de gemeente hier makkelijk omheen het gras kan maaien.

 Nextdoor

Sinds eind 2016 is de Nextdoor app actief in de wijk. Ondertussen is iets meer dan de helft van de huishoudens (220 van de 433) actief lid. De buurtapp Nextdoor is een manier om op de hoogte te blijven wat er in de buurt gebeurd. Er worden aankondigingen vanuit het bestuur gedaan, mensen kunnen het gebruiken als een marktplaats voor producten of diensten of om aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen.

Tot slot

Ook in 2017 is er door een kleine groep bewoners heel veel werk verzet. Alle lof voor een ieder die weer geheel belangeloos zijn of haar tijd in dienst van de vereniging heeft gestoken!

Dat kunnen bestuur en alle leden van de diverse werkgroepen natuurlijk niet alleen. Kunt of wilt u ook iets bijdragen? Meldt u gerust aan bij het bestuur of één van de werkgroepen. U zult zien dat het leuker is om samen successen te vieren van wat is bereikt in plaats van te klagen wat niet is bereikt.

Namens het bestuur,

Bas Bakker
Secretaris

Functieomschrijving Bestuur Bewonersvereniging 12Hoeven

In 2018 bestaat de bewonersvereniging 12Hoeven 40 jaar. Een echte mijlpaal. Al 40 jaar wordt door actieve bewoners gewerkt aan een gezellige, groene buurt met de beste voorzieningen en leukste activiteiten voor jong en oud. Allemaal op touw gezet door vrijwilligers in de buurt, verenigd in de bewonersvereniging 12Hoeven. Alle ondernomen activiteiten worden goeddeels gefinancierd uit de donaties van de bewoners. Ook iets om trots op te zijn. 77% van de bewoners is betalend lid bij de bewonersvereniging 12Hoeven. Als vereniging mag je dus echt wel zeggen dat je spreekt namens de bewoners van de 12Hoeven buurt.

Hoe gaan zaken in hun werk?

Het initiatief komt van de bewoners zelf. We zien regelmatig initiatieven voorbij komen die onder de leden ontstaan. De nestkasten voor de gierzwaluwen bijvoorbeeld. Of het orgel dat met Sint Maarten door de wijk trekt, Of de Paashaas in April. Allemaal initiatieven die bij de bewoners zijn ontstaan. Initiatieven die jaarlijks terugkomen of binnen een bepaald thema te vatten zijn, worden samen gebracht in een werkgroep. Zo is er een werkgroep jeugd, een werkgroep leefomgeving / duurzaamheid, een werkgroep onderhoud, werkgroep veiligheid, werkgroep redactie en een werkgroep lustrumfeest. In deze werkgroepen nemen bewoners zitting die zin hebben om de kar te trekken.

Het bestuur is faciliterend aan deze werkgroepen en overige initiatieven uit de buurt. Het bestuur zet zich dus met andere woorden in om initiatieven handen en voeten te geven en te verbinden aan de doelstellingen van bewonersvereniging 12Hoeven. Het bestuur beheert de pot en neemt namens alle leden van de vereniging zitting in de werkgroepen. Of sluit zich aan bij andere initiatieven die uiteindelijk onder de vlag van de 12Hoeven bewonersvereniging uitgevoerd en gefinancierd kunnen worden.

Voor de duidelijkheid. Het bestuur is geen denktank om voor iedere mogelijke bewoner of groep bewoners activiteiten of faciliteiten te ontwikkelen. Het bestuur faciliteert initiatieven. Als u zich als groep dus tekort gedaan voelt, ligt dat aan een gebrek aan initiatief onder u en uw gelijken. Ook als u als groep zich ondervertegenwoordigd voelt in het bestuur is het wellicht tijd om uit de stoel te komen. Want er komt een gouden kans aan voor mensen met ideeën en initiatief. Wij zoeken bestuursleden voor 2019. Wie biedt?

Functies

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit 4 personen met een onderscheiden rol in het geheel.

Voorzitter: gezicht en aanspreekpunt van de verenging naar buiten toe. De voorzitter zal in eerste instantie aangesproken worden door organisaties van buiten als wijkteam Plaswijck, politie, gemeente, etc.

Vice-Voorzitter: 2e aanspreekpunt en eventuele vervanger van voorzitter. Neemt namens bestuur zitting in diverse werkgroepen.

Penningmeester: Beheert de kas van de vereniging. Zorgt dat de inkomsten zoveel mogelijk automatisch gedaan kunnen worden, kijkt mee met de begrotingen van de diverse commissies en beheert dus zoals gezegd de kas.

Secretaris: Verantwoordelijk voor algemene communicatie, neemt zitting in diverse werkgroepen en is verantwoordelijke voor een accuraat ledenbestand.

Ieder lid van het bestuur kan het initiatief nemen tot een bestuursvergadering.

In de bestuursvergaderingen worden de ontwikkelingen binnen de diverse werkgroepen doorgenomen, wordt besloten over de middelen en wordt de algemene lijn van de vereniging doorgevoerd op basis van het mandaat dat het bestuur krijgt vanuit de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Per de ALV van 2019 vallen 3 van de 4 bestuursposities vrij. Een gouden kans dus voor mensen met initiatief die wat goeds en leuks willen doen voor de wijk. Geïnteresseerd om vanaf 2019 de kar te trekken? Informeer naar de mogelijkheden bij het huidige bestuur.