Inleidend

Na de achterliggende jaren met Corona, is dit het eerste jaar weer met een vrij normaal patroon.

Gelukkig hebben zich bij de afgelopen ledenvergadering voldoende vrijwilligers zich bereid verklaard een bestuursfunctie te vervullen, zodat de voortgang van de vereniging gewaarborgd is.

Algemeen

Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van onze mooie Hoevebuurt: de groenste buurt van Gouda! Een aantal actieve leden leveren in verschillende werkgroepen door het organiseren van uiteenlopende acties en activiteiten jaar in jaar uit een belangrijke en cruciale bijdrage die het woon- en leefklimaat in onze mooie buurt bevorderen.

Zonder deze actieve vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht. We zijn ze dan ook oprecht dankbaar voor hun inzet.

De leden van het bestuur zijn verbonden met de diverse werkgroepen en het bestuur faciliteert de werkgroepen waar nodig. Budgettair mogen de werkgroepen het doen met de tijdens de ALV vastgestelde (deel)begroting(en).

Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur onze vereniging naar buiten in contacten met diverse instanties, zoals gemeente, politie, Cyclus, Promen, scholen , maatschappelijke organisaties en, voor zover relevant en op verzoek, ook naar (lokale politieke) fracties en het college.

Uiteraard zijn leden die zich in een werkgroep structureel met een onderwerp willen bezighouden of een bestuurstaak willen vervullen welkom zich kenbaar te maken bij de secretaris via secretaris@twaalfhoeven.nl.

Leden

De vereniging telde eind december 2022, 296 leden, hetgeen een teruggang is van 11 t.o.v. ultimo 2021. Op een huizenbestand van 428 is daarmee 69,2% van de huiseigenaren betalend lid van onze vereniging. Dit betekent dat de organisatiegraad van onze buurt nog steeds langzaam aan het dalen is t.o.v. vorige jaren maar redelijk stabiel in vergelijking met het vorige 2 jaar. Als bestuur zijn we hier zeer verheugd over aangezien het in de voorgaande jaren lastig is geweest zaken te organiseren i.v.m. Corona.

Straat contactpersonen hebben in het afgelopen jaar gefungeerd als verzorger van informatie voor hun Hoeve. Wij zijn de straat contactpersonen zeer dankbaar voor hun inzet en we hopen dat ze zich voor onze vereniging in willen blijven zetten. Ook blijven de straat contactpersonen nieuwe bewoners, met onder andere een bloemetje, welkom heten in de wijk en werven zij actief bij nieuwe- maar ook bestaande bewoners.

Ook dit jaar zijn gelukkig weer een aantal nieuwe leden toegetreden. Deze nieuwe leden heten wij uiteraard van harte welkom bij de vereniging.

Gelukkig is er de afgelopen tijd een toename geweest te zien in het aantal mensen dat zich beschikbaar wil stellen om mee te werken binnen werkgroepen. De werkgroep Jeugd is gelukkig altijd actief maar inmiddels is ook de werkgroep A12 structureel actief en begint de werkgroep Energietransitie ook gezicht te krijgen binnen de wijk. Ook wordt er hard gewerkt aan het organiseren van het Lustrumfeest in juni van 2023.

Daarmee ziet het er voor de komende jaren voorzichtig rooskleurig uit qua het structureel oppakken van voor de wijk belangrijke zaken. En daar zijn wij als bestuur blij mee.

Bestuur

De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2022 na de ALV was als volgt: Jan de Kort en Julie de Kort-Hustinx (voorzitter / plaatsvervangend voorzitter), Ruud Voordenhout (penningmeester), Marel Slaman en Ruud Mulder (secretaris / secretaris).

We willen het bestuur bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.

Het bestuur heeft nog geen definitieve stappen gezet om de statuten aan te passen aan de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze statutenwijziging is nodig om duidelijk te maken op welke punten bestuurders wel en niet zijn aan te spreken. Tevens zal het waarschijnlijk nodig zijn in dit kader een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders door de vereniging worden aangegaan.

Als eenmaal de statuten zijn aangepast zal het bestuur ook nog eens kritisch kijken naar het Huishoudelijke Reglement van de vereniging.

Contactpersonen, commissie- en werkgroepleden

Waar het bestuur de coördinatie en continuïteit van alle activiteiten op hoofdlijnen bewaakt, worden de activiteiten zelf door een grotere groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. De contactpersonen onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en begroeten nieuwe bewoners.

Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. In 2022 waren dat de volgende werkgroepen:

● Werkgroep Jeugd

● Werkgroep A12

● Werkgroep Energietransitie

● Werkgroep Lustrumfeest 2023

● Werkgroep Communicatie

● Overige initiatieven

Werkgroep Jeugd

Na wat minder actieve jaren als gevolg van Corona heeft de werkgroep jeugd de draad in 2022 weer opgepakt met een knallend “catching up after coronaparty”.

Het jaar werd mooi afgesloten  met een Vossenjacht en het orgel met Sint Maarten.

We willen de werkgroep Jeugd bedanken voor haar inzet en de mooie activiteiten in 2022, en met de actieve ondersteuning van de organisatie van het Lustrumfeest

Werkgroep A12

De werkgroep A12 heeft in 2022, in samenwerking met andere wijken uit Gouda en Reeuwijk, een petitie opgesteld die in totaal door 1.757 personen getekend is.

De petitie gaat over de geluidsoverlast, de schermen die te laag zijn en niet goed geplaats, en de fijnstof die vrijkomt van de A12.

Inmiddels is in januari 2023 de petitie aangeboden aan de politiek.

We kunnen melden dat we verschillende signalen ontvangen dat de gemeente dit probleem toch echt serieus neemt. Daarnaast staat ook Rijkswaterstaat niet onwelwillend tegenover het bedenken van een oplossing. En ze willen daar best creatief in mee denken. Laten we het er op houden dat het er redelijk goed uitziet maar dat we nog een lange weg te gaan hebben.

Werkgroep Energietransitie

Medio 2022 is deze werkgroep bemand door Cor Frentz, Peter van Gameren, Joost Troost en Ruud Mulder. Op wijkniveau zijn door Bewonersorganisatie Wijkteam Plaswijck enkele informatieavonden gehouden. De laatste was over alle vormen van glasisolatie.

Ons doel is om de energietransitie in de buurt naar de bewoners toe vanuit de vereniging te ondersteunen. Daarbij is het ook belangrijk contact te houden met het bewonersplatform Plaswijck en de Gemeente Gouda en daar onze belangen te behartigen.

Werkgroep Lustrum 2023

Na een stroeve start in het najaar zijn er inmiddels een aantal mensen enthousiast bezig de organisatie van het Lustrumfeest 2023 te organiseren.

Werkgroep Communicatie

Het Hoeveblad verschijnt met enige regelmaat. Altijd nuttig en vaak met leuke feiten. In het nieuwe jaar willen we werkgroepen vragen ieder Hoeveblad een korte update te geven omtrent hun activiteiten. Suggesties of kopij voor het Hoeveblad of de website kunt u inleveren bij communicatie@twaalfhoeven.nl

Onder de werkgroep communicatie valt tevens het bijhouden van de Facebook pagina.

Begin 2023 is de nieuwe website van de bewonersvereniging in gebruik genomen.

Deze is te vinden op: www.twaalfhoeven.nl

Overige initiatieven

Ben Peters’ Buurttuin

De tuin is een oase van rust en groen aan de rand van onze buurt en heeft, samen met twee andere buurttuinen in Gouda de “Wim van Beek-prijs” gewonnen.

Volgens het bestuur van Goudapot hebben de buurtbewoners de buurt mooi en blijvend vergroend.

We willen daarom Helène Spoormaker, Jaap en Nel Palsgraaf en andere vrijwilligers van de Ben Peters buurttuin bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.

Ook in 2023 zal de buurttuin financieel worden ondersteund door de vereniging.

WhatsApp-groepen

Er zijn twee WhatsApp-groepen in de buurt:

•             12Hoeven Waakzaamheid

De WaakzaamheidsApp dient alleen gebruikt te worden voor zaken die acuut de veiligheid in de buurt

•             DienstenApp De Twaalf Hoevenbuurt

Alle berichten die de buurt maar niet de directe veiligheid aangaan kunt u plaatsen op de 12Hoeven

Informatievoorziening

De informatiekasten vormen nog steeds een welkome aanvulling voor het buurtnieuws. Grote nieuwsfeiten die de vereniging en de buurt aangaan kunt u hier altijd vinden. De informatiekasten worden gelukkig nog steeds goed bekeken.

Groot nieuws, laatste nieuwtjes en kleinere maar noemenswaardige zaken vindt u terug op de website (https://twaalfhoeven.nl) en op de Facebookpagina van de vereniging (https://www.facebook.com/12hoeven/ ).

Opschoondag / bollenplantdag

Een initiatief dat nodig weer opgepakt dient te worden. Wij hopen dat zich een vrijwilliger meldt die de kar wil trekken. Er is in ieder geval budget voor gereserveerd.

Ben’s Boom

Zoals velen hebben kunnen constateren is Ben’s boom vorig jaar abusievelijk door de Gemeente verwijderd. Gelukkig zijn ze bereid geweest daar een nieuwe boom voor terug te plaatsen.

Tot slot

Ook in 2022 is er door een kleine groep bewoners heel veel werk verzet. Alle lof voor eenieder die weer geheel belangeloos zijn of haar tijd in dienst van de vereniging heeft gestoken!

Mocht u actief willen worden in één van de werkgroepen of het bestuur, stuurt u dan een email naar secretaris@twaalfhoeven.nl. Als we met zijn allen onze schouders eronder zetten, komt het helemaal goed met onze vereniging.

Wij wensen u een heel mooi verenigingsjaar toe.

Namens het bestuur,
Ruud Mulder
Secretaris