Algemeen
Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van onze mooie Hoevebuurt: de groenste buurt van Gouda! Een aantal actieve leden leveren in verschillende werkgroepen door het organiseren van uiteenlopende acties en activiteiten jaar in jaar uit een belangrijke en cruciale bijdrage die het woon- en leefklimaat in onze mooie buurt bevorderen .  Zonder deze actieve vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht.  We zijn ze dan ook oprecht dankbaar voor hun inzet.  De leden van het bestuur zijn verbonden met de diverse werkgroepen en het bestuur faciliteert de werkgroepen waar nodig.  Budgettair moeten de werkgroepen het doen met de tijdens de ALV vastgestelde (deel)begroting(en).

Daarnaast vertegenwoordigt  het bestuur onze vereniging naar buiten in contacten met diverse instanties, zoals gemeente, politie, Cyclus, Promen, scholen , maatschappelijke organisatie en , voor zover relevant en op verzoek, ook naar (lokale politieke) fracties en het college.

Leden
De vereniging telde medio januari 2017 340 leden. Op een huizenbestand van 428 is daarmee nog steeds 79% van de huiseigenaren betalend lid van onze vereniging. Ten opzichte van 2015 is er 1 lid bijgekomen. Het lukt ons vooralsnog niet om langzaam de stijgende lijn naar een 100% lidmaatschap toe te groeien. Dat zou overigens eigenlijk wel gaaf zijn: de eerste bestaande bewonersvereniging met 100% betalende leden in Nederland. Alleen de Ida Hoeve is op de goede weg!

Maar liefst 95% van de bewoners hier is lid van de vereniging en de Ida Hoeve spant daarmee de kroon! Een score, die we heel erg graag over de hele buurt terug zouden willen zien. De Johanna Hoeve kent op dit moment het laagste percentage leden ( 57%).

In 2016 is opnieuw veel energie gestoken in het verder up to date krijgen van het ledenbestand. In dit verenigingsjaar is door extra inzet van de penningmeester een laatste inhaalslag gemaakt met de achterstallige incasso’s.

Bestuur
De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2016 was als volgt: Ben Peters (voorzitter, werkgroep leefomgeving), Bas Bakker (vice-voorzitter, werkgroep jeugd), Jaap van Rotterdam (penningmeester), Peggy Revet (secretaris, ledenadministratie, contactpersonen), Martijn Prang (werkgroep onderhoud, lid werkgroep leefomgeving). Peggy Revet en Ben Peters hebben aangegeven hun bestuursfunctie tijdens de ALV van 2017 te zullen beëindigen.

Via website, facebook en mededelingenborden is al meerdere keren een beroep gedaan op de achterban om zich beschikbaar te stellen voor het bestuur. De eerlijkheid gebiedt te duiden dat zich in 2016 nog niemand heeft aangemeld als kandidaat. We hebben nog even tijd.

Contactpersonen, commissie-  en werkgroepleden
Waar het bestuur de coördinatie en continuïteit van alle activiteiten op hoofdlijnen bewaakt, worden de activiteiten zelf door een grotere groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. De contactpersonen  onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en begroeten nieuwe bewoners.  Gelukkig heeft iedere Hoeve sinds november weer een contactpersoon. Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. In 2015 waren dat de volgende werkgroepen:

 • Werkgroep Jeugd
 • Werkgroep Leefomgeving
  • Werkgroep gierzwaluwen
 • Werkgroep Onderhoud
 • Werkgroep 55+ (status: opgericht)

Werkgroep Jeugd
De werkgroep Jeugd is sinds jaar en dag de meest zichtbare en meest  actieve werkgroep.  Ook in 2016 zijn leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd: activiteiten rond Koningsdag, Midzomerfeest, Sint Maarten, vossenjacht  en Sinterklaas.
De samenstelling van de werkgroep is in 2016 ingrijpend gewijzigd. Maar liefst drie leden zijn teruggetreden maar ook weer drie nieuwe leden zijn geworven waarmee de continuïteit van deze werkgroep gelukkig is gewaarborgd. We zijn Caroline, Suzanne en Lisanne zeer erkentelijk voor al die vrije uurtjes die ze voor onze vereniging hebben opgeofferd. Super!

Werkgroep Leefomgeving / duurzaamheid
De werkgroep leefomgeving is in 2016 aanzienlijk versterkt. Anita de Jong, Kees Ykema, Martijn Prang, Ger Standhardt en Ben Peters maken nu actief deel uit van deze werkgroep.

Energiecoöperatie / energetische maatregelen
In april 2015 is in Gouda de Coöperatieve Energie Vereniging Gouda opgericht. De coöperatie wilde een bewonersplatform voor voorlichting en kennisuitwisseling zijn, maar beoogde uiteindelijk ook het collectief inkopen van energie dan wel het gezamenlijk (dus goedkoper) uitvoeren van energiebesparende maatregelen te bevorderen.  In 2016 is door Martin Pohlkamp (initiatiefnemer) veel energie en enthousiasme gestoken in ‘Vervoerspunt Gouda ‘ en  het project ‘De Buurt Bestuurt’. Daardoor is de energiecoöperatie even op de achtergrond belandt.  In 2017 zal dit samen met andere initiatieven verder worden opgepakt.

Ondertussen heeft het bestuur onze Hoevenbuurt wel gepromoot als één van de eerste Goudse buurten waar in 2017 in goede samenwerking met gemeente, ODMH  (Omgevingsdienst Midden-Holland), wijkteam Plaswijckpark en bestuur echt een aanzet wordt gegeven voor het thema duurzaamheid in al zijn facetten. Handen, netwerk , denk- en doekracht  zijn ook hier weer van harte welkom.

Nestkasten bosuil
In het voorjaar van 2016 zijn tijdens NL Doet 3 nestkasten voor de bosuil gemaakt. Twee hebben inmiddels  hun eindbestemming gevonden aan de Hoevenlust en ’t  Groene Eiland. Op zomeravonden kan het  gezellige ‘ge-oehoe’ van de bosuilen u niet zijn ontgaan. In 2017 krijgt de laatste kast in overleg met de stadecoloog eindelijk zijn eindbestemming bij het slangeneiland bij de Noorderhout.

Werkgroep gierzwaluwen
Op initiatief van de familie Beute is in 2016 een werkgroep gierzwaluwen opgericht.  Onze buurt heeft ook op dit vlak ontzettend veel potentie en een goed netwerk. Binnen no-time was er contact gelegd met de gierzwaluwvereniging Gouda.  Inmiddels  zijn er zijn tellingen gehouden en zijn voldoende kopgevels die op het noorden gericht zijn beschikbaar om daar medio april 2017 in totaal 15 nestkasten op te gaan hangen. Daarmee helpen we deze kleine gevederde vrienden. Zij helpen ons op hun beurt weer in de bestrijding van de muggen en andere insecten.

Bladkorven
In 2016 is opnieuw  gezamenlijke schoonmaakdag georganiseerd. Voornaamste reden is eenvoudigweg dat er te weinig bewoners zijn die actief een steentje bij willen dragen om dit soort zaken te organiseren.  Wel zijn in overleg met Cyclus het aantal bladkorven in de buurt uitgebreid.  Soms moesten er een paar worden omgezet, maar dat mocht de pret niet drukken om zo ook zelf een steentje bij te dragen aan een schone buurt.

Buurttuinen
In 2016 zijn de twee buurttuin in de buurt gehandhaafd.  De buurttuin aan de Ida Hoeve blijkt helaas het meest kwetsbaar te zijn voor af en toe wat vandalisme. De buurttuinen zijn nog steeds een fijne plek om elkaar te ontmoeten en lekker buiten bezig te zijn. Zin om mee te doen? Spreek de buurtgenoten gerust aan als ze bezig zijn. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.
In de buurttuin bij ’t  Groene Eiland staat sinds het 3e kwartaal 2016 een kippenhok. Helaas is er op het moment van het schrijven van dit jaarverslag nog maar één kip in leven. Een vervelende kippenziekte (ziekte van Marek) is daar waarschijnlijk debet aan. We hopen dat we in 2017 scharrelende kippen hebben lopen.

Poortverlichting
In 2016 is een inventarisatie gehouden van zowel de openbare verlichting als de slecht verlichte achterpaden. Met deze uitkomsten is het gesprek met de gemeente Gouda aangegaan omdat de gemeente op dat moment een analyse aan het voorbereiden was voor het (gedeeltelijk) vervangen van de openbare verlichting.
Parallel hieraan liep het gesprek over een wenselijke en uniforme wijze van achterpadverlichting voor die achterpaden waar de bewoners dit zelf of gezamenlijk nog niet hebben georganiseerd. Er is inmiddels  overeenstemming met de gemeente bereikt om per achterpad één collectieve subsidie-aanvraag in te dienen in plaats een veelvoud aan individuele aanvragen. Nadere informatie is in 2017 beschikbaar.

Werkgroep Onderhoud
De werkgroep Onderhoud is in het najaar van 2015 opgericht. De werkgroep Onderhoud stelt zich ten doel de belangen van de leden van de vereniging in relatie tot het onderhoud van de woningen extern te behartigen. Tegelijkertijd blijft de werkgroep een signalerende en adviserende rol vervullen naar het bestuur en leden(vergadering). Dakpannen en vloer-, spouw en dakisolatie zijn uit de enquête die in 2015 is gehouden de meest prangende zaken waarover leden informatie willen of in willen investeren. Het eerste heeft  in samenwerking met de werkgroep duurzaamheid geleid tot een themabulletin in 2016.

Duurzaamheidsprogramma gemeente Gouda
De werkgroep duurzaamheid is in 2016 (maar ook al begin 2017) vertegenwoordigd geweest in een aantal themabijeenkomsten  die  in het teken staan van een duurzamer Gouda: zonne-energie, na-isolatie, waterberging, flora, fauna ,  voorlichting en educatie staan daarin wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de Hoevenbuurt zal medio 2017 zoals al is aangekondigd (samen met een aantal andere Goudse buurten) een breder pilotproject worden uitgerold waarin onder eigenaren in de gelegenheid worden gesteld om tegen een (hopelijk) aantrekkelijk aanbod van lokale ondernemers een op maat gesneden pakket aan maatregelen af te nemen.  Heeft  u zelf goede ervaringen met getroffen isolerende maatregelen? Deel ze dan met onderhoud@twaalfhoeven.nl

Overige initiatieven
WhatsApp-groep 12Hoeven Waakzaamheid
Eind 2016 waren 112 buurtbewoners actief in deze app. Er kunnen zich maximaal 256 deelnemers aansluiten.  Het aantal meldingen  is beperkt en het corrigerend vermogen binnen de groep is aanwezig.  Toch leidt dit er helaas soms toe dat mensen  om verschillende of onduidelijke redenen afhaken.  In 2016 zijn de beheerders van alle WhatsApp-groepen  in één groep samen gebracht en hebben beheerders van belendende groepen zich aangesloten in onze groep en andersom.

Informatiekasten
De informatiekasten vormen nog steeds een welkome aanvulling voor het buurtnieuws. Het beheer er van vraagt op zichzelf niet heel veel tijd, maar samen met de redactionele werkzaamheden voor bulletin, jaarverslag en themagerichte informatie leidt het er toe dat het beheer van de informatie soms wat onder druk komt te staan.

Kerstgroet
In december hebben we bij Negenhoeven en Driehoeven weer een (verlichte) kerstboom geplaatst en zijn bij de Negenhoeven,  Driehoeven en (voor het eerst afgelopen kerst) bij de Jeu de Boulesbaan  bij ’t  Groene Eiland banieren met de kerstgroet van de vereniging opgehangen. Helaas is die op de Negenhoeven gestolen, maar een reserve bood snel uitkomst.

Inzameling kerstbomen
Eind 2016 is met Cyclus afgestemd om dichterbij de buurt (naast de gymzaal aan de Oosthoef) de inzameling van de kerstbomen te realiseren. Of dit een succes is geweest en in 2018 zal worden herhaald is nog niet bekend.


Buurtcadeau Oranje Fonds

In 2016 is de Jeu de Boulesbaan naast de buurttuin EH / GH gerealiseerd. Met medewerking van de Petanquevereniging  Gouda is de baan op 23 oktober officieel geopend. Daarmee is onze buurt een mooie voorziening rijker die hopelijk vanaf 2017 door jong en oud veelvuldig wordt gebruikt (na gebruik wel graag even de baan aanharken en egaliseren!) Ook zijn met dit geld zowel bij de speelplaats DH als in de buurttuin EH extra picknicktafels aangeschaft.
De aanschaf van bloembollen ter verfraaiing van de wijk zal in 2017 vorm krijgen. Er hebben zich in 2016 helaas te weinig mensen gemeld om hieraan mee te willen helpen. Sonja van Alsemgeest is bereid dit voor de buurt te coördineren.
Datzelfde geldt voor het plaatsen van een betonnen tafeltennistafel voor de jeugd. Wie wil helpen draagvlak te creëren en hier een geschikte locatie voor te vinden en wie wil meehelpen om het beheer van de openbare ruimte eromheen voor zijn/haar rekening te nemen? We kunnen immers niet zomaar ergens een tafel neerzetten zonder dat er voor zowel plek als beheer draagvlak is.

Zonder plek, draagvlak en beheer, geen tafel. Dan gaat dat geoormerkte geld terug naar het Oranjefonds.

Tot slot
Ook in 2016 is er door een kleine groep bewoners heel veel werk verzet. Alle lof voor een ieder die weer geheel belangeloos zijn of haar tijd in dienst van de vereniging heeft gestoken! Binnen het bestuur gaan opnieuw mutaties plaatsvinden en dat is feitelijk ook goed voor de bestuurlijke continuïteit van onze vereniging.
Aan ideeën en creativiteit geen gebrek

Hoewel er al best veel gebeurt en wordt georganiseerd kan een vereniging niet bestaan zonder denkers en doeners die hetzij structureel,  projectmatig of thematisch een steentje bij willen dragen. Een paar uurtjes helpen bij een activiteit is al waardevol. En er is nog zoveel leuks te doen met elkaar. Op heel veel gebieden en thema’s:

 • Activiteiten
  • Buiten
  • Aula ’t Vlot
  • Sporten (de oude zeskamp weer terug?)
 • Sociale cohesie
 • Duurzaamheid
  • Waterberging
  • Sedum daken
  • Zonne-energie
  • Energetische maatregelen
 • Thema-avonden / buurtexcursies
 • Zelfbeheer (openbare ruimte)
 • Flora en fauna
  • Plukfruit in de buurt voor ons allemaal
  • Goede verplaatsing van bestaande nestkasten en uitbreiding daarvan
 • Zelfbeheer van (een gedeelte van) de openbare ruimte
 • Communicatie

Dat kunnen bestuur en alle leden van de diverse werkgroepen natuurlijk niet alleen. Kunt of wilt u ook iets bijdragen? Meldt u gerust aan bij het bestuur of één van de werkgroepen. U zult zien dat het leuker is om samen successen te vieren van wat is bereikt in plaats van te klagen wat niet is bereikt.

Namens het bestuur,

Peggy Revet
Secretaris