Betreft: Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven
Datum: Woensdag 22 maart 2017
Plaats: De Rotonde, Zuidhoef 138
Aanvang: 20:00 uur
1. Opening en mededelingen
2. Verslag ALV 6-4-2016
3. Algemeen jaarverslag 2016
4. Financieel jaarverslag 2016
5. Begroting 2017
6. Contributie 2018
7. (Her)verkiezing kascontrolecommissie
8. (Her)verkiezing bestuursleden
9. Jaarprogramma 2017:
Werkgroep onderhoud
Werkgroep 55+
Werkgroep gierzwaluwen
Werkgroep duurzaamheid
Werkgroep lustrumfeest 2018
Werkgroep redactie (incl website)
Werkgroep jeugd
10. Rondvraag
11. Sluiting